Písemná výzva k podání nabídky v poptávkovém řízení a k prokázání kvalifikace

Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace Vás jako případného zájemce o níže uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu, zadávanou v poptávkovém řízení, tímto vyzývá k podání nabídky a k prokázání kvalifikace

Identifikační údaje veřejného zadavatele

Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497

okres Karviná, příspěvková organizace

Sídlo: Moravská 29/497, 736 01 Havířov-Šumbark

IČ: 70958131

DIČ:CZ70958131

e-mail: sekretariat@zsmoravska.cz

tel: 596 802 541, 596 802 542

fax: 596 802 549

Zastoupena: Mgr. Marcelou Sasynovou, ředitelkou školy

Název  veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je nákup tunelové myčky s automatickým posuvem košů
Spisové číslo VZ VZ/03/ZŠMOR/21
Druh veřejné zakázky Poptávkové řízení do 1 000 000,-Kč (bez DPH) na veřejnou zakázku malého rozsahu
Předmět veřejné zakázky

Předmětem tohoto poptávkového řízení je dodání tunelové myčky s automatickým posuvem košů

 • délka sestavy 3 900 mm – 4 200 mm
 • výška vstupu minimálně 450 mm
 • myčka včetně rekuperace, výstupní válečkový stůl
 • kapacita min. 150 košů/hod.
 • možnost využít koše o velikosti 500x500mm
 • redukce vstupního tlaku vody
 • systém ekonomického oplachu, reagující na vstup a výstup koše ze zóny
 • spotřeba vody maximálně 220l/hodinu
 • kondenzátory páry s rekuperací využívající výstupní zkondenzované páry pro předehřev vody ve vaně
 • systém pro garanci tlaku a teploty vody při oplachování
 • nádrže s nerezovými povrchovými filtry, které jsou snadno odnímatelné bez demontáže mycích ramen
 • radiální mycí nádrž
 • mycí a oplachová nerezová ramena, vyjímatelná bez použití nástrojů, pro snadné čištění
 • dvouplášťové provedení a dvojitá izolace vany a dveří
 • předmycí, mycí a oplachová zóna
 • dvourychlostní trakční systém pohonu
 • ovládání pomocí dotykového panelu
 • veškeré nerezové komponenty včetně bojleru z ušlechtilé oceli AISI 304
 • hlubokotažené vany bez svárů
 • nerezový stůl vstupní s policí, s bezsvárovým dřezem o rozměrech 500 x 400 x 250, dlouhý 1 200 mm, s nastavitelnými nožičkami, zadním lemem a pojezdem pro koše 500 x 500
 • nerezový stůl výstupní válečkový s čidlem pro zastavení posuvu košů, dlouhý 1 100 mm, s nastavitelnými nožičkami
 • systém pro vypnutí motoru košového přepravníku a dalších funkcí stroje v nečinnosti
 • bezpečnostní dveře umožňující snadné čištění
 • přídavné oplachové čerpadlo
 • teplota mytí 55 °C, teplota oplachu 85 °C
 • celkový příkon 29,6 kW
 • objem nádrže 80 l
 • koš na podnosy 500 x 500 3 ks
 • koš na talíře prstový 500 x 500 4 ks
 • koš rovný 500 x 500 2 ks
 • dávkovače mycího a oplachového prostředku

Povolená tolerance maximálně +/- 5 % uváděných hodnot

Doba realizace VZ 22. 11. 2021
Poskytnutí zálohy NE
Dílčí plnění

NE

 

Varianty nabídky

NE

Kontaktní údaje pro podání žádosti
o
dodatečné informace

Mgr. Marcela Sasynová

tel. č.: 596 802 541, 608755445

fax: 596 802 549

adresa: Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497

okres Karviná, příspěvková organizace

Mgr. Marcela Sasynová

Moravská 29/497, 736 01 Havířov-Šumbark

e-mail: sekretariat@zsmoravska.cz

Lhůta pro podání nabídek do 19. listopadu 2021 do 12.00 hodin
Místo podání nabídek Sekretariát Základní školy Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace
Označení obálky s nabídkou

Adresa odesilatele (uchazeče)

VZ/03/ZŠMOR/21 –  NEOTVÍRAT

„ Dodání tunelové myčky“

Nabídky budou v zalepené obálce opatřené razítkem na uzávěru

Kritérium hodnocení nabídek

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Celková ekonomická výhodnost nabídky bude hodnocena podle kritérií uvedených níže, stanovených v sestupném pořadí s váhou určenou v procentním vyjádření.

Nabídky budou hodnoceny dle těchto kritérií:

 1. celková nabídková cena uvedená v Kč včetně DPH, váha kritéria 70 %
 2. termín dodání, váha kritéria 20 %
 3. délka záruční lhůty, váha kritéria 10 %
Způsob hodnocení nabídek

Způsob hodnocení jednotlivých kritérií:

 1. hodnotí se celková nabídková cena (uvedená v Kč včetně DPH)
 2. hodnotí se garantovaný termín dodání zakázky včetně montáže
 3. hodnotí se předložená záruka dodavatele na předmět zakázky

V kritériu 1 (cena) bude hodnocení provedeno podle následujícího vzorce:

100 x

nejnižší předložená nabídková cena

 x váha 70 %
nabídková cena hodnocené nabídky

V kritériu 2 (termín dodání) bude hodnocení provedeno podle následujícího vzorce:

100 x nabídka s nejkratším nabídnutým termínem dodání  x váha 20 %
termín dodání hodnocené nabídky

V kritériu 3 (záruční lhůta) bude hodnocení provedeno podle následujícího vzorce:

100 x hodnocená nabídnutá záruční lhůta  x váha 10 %
nabídka s největší záruční lhůtou

Celkový výsledek hodnocení nabídek bude stanoven součtem bodů, které hodnocené nabídky získaly v rámci hodnocení jednotlivých kritérií včetně váhy konkrétního kritéria.

Základní kvalifikační předpoklady

V rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to čestné prohlášení ne starší

3 měsíce přede dnem podání nabídky.

Profesní kvalifikační předpoklady
 • výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky
 • doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují
 • čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku

Požadavky na zpracování, obsah nabídky
a její seřazení

Nabídka uchazeče musí obsahovat tyto součásti řazené v níže uvedeném pořadí:

 • identifikační údaje uchazeče, vč. případné ověřené plné moci pro osobu podepisující níže uvedené dokumenty
 •  výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky
 • doklad o oprávnění k podnikání v  rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují
 • čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku
 • řádně podepsaný návrh smlouvy na nákup průchozí myčky ve dvou vyhotoveních (nabídková cena bude uvedena bez DPH, sazba a výše DPH, cena vč. DPH). Smlouva bude obsahovat termín dodání myčky, délku záruční lhůty v měsících, záruční a pozáruční podmínky (servis).
 • nabídku podá uchazeč v jednom vyhotovení
Upozornění Uchazeč, který nedoloží požadované kvalifikační předpoklady, bude z veřejné zakázky vyloučen.
Závěrečné ustanovení
 • včas doručené nabídky se stávají majetkem zadavatele a zájemci nemají nárok na úhradu nákladů souvisejících s jejich nabídkou v tomto poptávkovém řízení
 • zadavatel si vyhrazuje právo na změnu zadávacích podmínek, na doplnění zadávacích podmínek, na zrušení řízení, a příp. další jednání o nabídkách
Zveřejnění výzvy webové stránky základní školy – www.zsmoravska.cz

Za zadavatele: Mgr. Marcela Sasynová, ředitelka školy

Písemná výzva k podání nabídky v poptávkovém řízení a k prokázání kvalifikace .pdf

Písemná výzva k podání nabídky v poptávkovém řízení a k prokázání kvalifikace .docx


VYHODNOCENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Dne 22. listopadu 2021 proběhlo výběrové řízení „VZ/03/ZŠMOR/21“ – dodání tunelové myčky s automatickým posuvem košů do školní jídelny.  Výběrové řízení bylo zahájeno v 8.00 hod. v místnosti č. 2 – ředitelna ZŠ Moravská za účasti výběrové komise ve složení: Mgr. Marcela Sasynová, člen, Ing. Jana Galušková, člen, Ing. Lydie Lančová, člen, Bc. Radim Hanzel, MSc., MBA, člen, Daniel Červenka, člen.

Smlouva o nákupu tunelové myčky s automatickým posuvem košů bude podepsána se společností AMC Gastronom CZ se sídlem Mánesova 438, 738 01 Frýdek-Místek, s.r.o.

Společnost se sídlem Mánesova 438, 738 01 Frýdek-Místek splnila veškeré body v předmětu veřejné zakázky a kritéria hodnocení nabídek. Členy výběrové komise byla vyhodnocena jako vítěz výběrového řízení.

Nabídková cena díla včetně DPH činí 490 655,-Kč. Cena díla bude uhrazena z rozpočtu Magistrátu města Havířova.

Jelikož před podepsáním kupní smlouvy bylo zjištěno, že společnost AMC Gastronom CZ se sídlem Mánesova 438, 738 01 Frýdek -Místek, s.r.o. nesplňuje technické podmínky dle požadavků výběrového řízení, byla tato společnost  výběrovou komisí dne 6.12.2021 vyřazena z výběrového řízení a vítězem byla určena firma na 2. místě – Finezza facility s.r.o. Pavlova 1351/44, 700 30 Ostrava-Zábřeh a smlouva o nákupu tunelové myčky s automatickým posuvem košů bude podepsána s touto společností.

Nabídková cena díla včetně DPH činí 576 624,00 Kč. Cena bude uhrazena z rozpočtu Magistrátu města Havířova.