Přípravná třída

skola-9525

Pro koho je přípravná třída určena?

Přípravná třída je na naší škole otevřena již několikátým rokem. Za tu dobu se nám podařilo mnohým žáčkům usnadnit vstup do 1. třídy.

Tato třída je určena především dětem s odkladem školní docházky, ale i těm, které jsou v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

Děti jsou v malém kolektivu spokojené, paní učitelka spolu s paní asistentkou se mohou dětem věnovat individuálně.

Den začínáme v komunikačním kruhu na koberci nejen sdělováním zážitků, ale i rozvojem řeči s logopedickými říkankami. Děti si rozvíjejí pozornost a vnímání poslechem klasických dětských pohádek a seznamují se s ději a věcmi kolem nás.

V lavicích pak věnujeme pozornost uvolňování ruky na pozdější psaní a k tomu využíváme grafomotorická cvičení a pracovní listy. Trénujeme zrakové, sluchové a prostorové vnímání pomocí pracovních listů, pohybové schopnosti rozvíjíme v tělocvičně školy. Děti se učí rozpoznat čísla od 1 – 10 a seřadit je posloupně za sebou.

Třída je vybavená didaktickými pomůckami, které využíváme ve výuce, pracovními sešity a stavebnicemi a dalšími hrami a hračkami rozvíjejícími rozumové schopnosti i motoriku žáčků. Nejoblíbenější je skládání obrázků puzzle.

Pracovní činnosti střídáme se zpěvem a výtvarným rozvojem. Nezapomínáme ani na kulturní zážitky. Navštěvujeme divadelní představení a zúčastňujeme se akcí školy, které jsou vhodné pro předškoláky.

Děti se učí respektovat daná pravidla ve třídě, společenská pravidla, umět požádat o pomoca pomáhat si.

Smyslem přípravného ročníku je připravit děti na dobrý start v první třídě. Výhodou je i postupné a nenásilné seznamování se se školním prostředím a učiteli.

Nabízíme:

 • malý kolektiv dětí
 • individuální přístup
 • rozvoj hrubé a jemné motoriky
 • nácvik správného úchopu tužky
 • grafomotorické cviky na uvolnění ruky
 • didaktické hračky a hry
 • komunikace v kruhu
 • pohybové činnosti v tělocvičně školy
 • rozvíjení orientace v prostoru
 • rozvoj matematických představ
 • návštěva divadelních představení a účast na školních akcích
 • spolupráce se školním speciálním pedagogem

Školní dny u našich nejmenších

„Když já se natáhnu, až na strop dosáhnu. Když já se zatočím, celý svět roztočím. Když já se skrčím, hned zase vyskočím. Když já si sednu, ani se nehnu.“ Touto říkankovou rozcvičkou začínáme náš společný den v  přípravném ročníku, v tzv. přípravce.  Ale rozhodně nikdo nechce po dětech, aby  seděly nehnutě. I když…pořádek musí být. 🙂

Přípravná třída bývá zřizována při základní škole. Nulté ročníky jsou určeny k systematické přípravě dětí s odkladem školní docházky na bezproblémový vstup do školy. Maximální počet dětí v jedné třídě je 15. Děti po svém čtyřhodinovém dni mohou navštěvovat školní jídelnu i družinu. Děti bývají také pod dohledem speciálního pedagoga. K naší “speciální paní učitelce” se chodí dvakrát týdně a do svého kolektivu se z této individuální hodiny vrací motivováni i některou z odměn.

Přestože je přípravka součástí základní školy, děti v nultém ročníku nejsou klasifikovány. Na školní hodnocení si však zvykají. Prožívají hodnocení motivační, hodnocení razítky nebo už případnou velkou motivační jedničkou. Pololetním a závěrečným vysvědčením budoucího školáka je  slovní hodnocení, s kterým by se ve spolupráci s rodiči měli ztotožnit. O zařazení dítěte do této třídy rozhoduje ředitel příslušné školy. Podmínkou přijetí je žádost rodičů a doporučení pedagogicko-psychologické poradny. Co vše si klade nultý ročník za cíl? Jednou větou – vyrovnat vývoj dítěte. Dá se to široce rozvést. Připravit děti k začlenění do školního vzdělávacího procesu, probouzet v dětech pozitivní náhled na něj. Nelze opomenout podporu a vedení dětí k samostatnosti a odpovědnosti.

Pro děti ve své prvotní roli žáků je přínosný už jen samotný počet maximálně dalších 14 spolužáků, individuální přístup a samozřejmě hravá a nenásilná forma výuky. Písmenka si vyvozují s paní učitelkou na základě pohádek, modelují si je z plastelíny a správný úchop tužky trénují např. zrovna při napodobování svého jména.

Děti jsou rozvíjeny v jazykové oblasti, v oblasti matematických představ, sluchového vnímámí, jemné motoriky, v manuální zručnosti, v oblasti hrubé motoriky, ve zlepšování tělesné zdatnosti. Rozvíjí své emoce a chování. Samozřejmě během školního dne získávají  návyky k soužití mezi lidmi, ale také rovněž pocit sounáležitosti.

K letošním školním zdařilejším akcím přípravky patří např. předčítání pohádek Marií Szottkovou ve výstavní síni Viléma Wünscheho, poznávací vycházky částmi Havířova, divadelní představení s hrdiny Křemílkem a Vochomůrkou, návštěva jediné profesionální scény pro děti a mládež v Moravskoslezském kraji na představení Zlatovláska nebo školní karneval. Velkým zážitkem byla návštěva opavského Slezského zemského muzea, kam jsme se vydali kreslit slona.  Náš žáček Filip Dostál si vykreslil 2. místo.

Čas běží, z našich žáčků se stanou skuteční žáci se svými školními povinnostmi, radostmi i strastmi. Ale my si zatím smíme vychutnávat více hraní, zábavy, vycházek, tvoření a pomalé zvykání si na vyučovací rozvrh.

Fotogalerie…

                                                                               Hana Millerová, tř. učitelka přípravné třídy

My a média

V pátek 2. 10. 2015 v naší škole natáčela Česká televize. Reportáž o přípravném ročníku můžete zhlédnout zde…

Přípravná třída v novinách – Přečtěte si článek o naší přípravné třídě, který vyšel dne 15. 5. 2015 v novinách 5+2 pro Karvinsko!
http://www.5plus2.cz/?e=JB-KARVINA&d=15.05.2015#strana=2

Fotogalerie 2017/2018

zde…