Základní škola Moravská

Foto školy

A tak to všechno začalo…

Počátek historie naší školy byl oficiálně odstartován 1. září 1994. Před dveřmi školy netrpělivě čekalo 377 žáků, kteří s očekáváním zamířili do některé z 15 tříd, které pro ně tehdejší zaměstnanci školy přes prázdniny uklidili, zařídili a nazdobili. Školní rok za přítomnosti tříčlenné delegace slavnostně zahájila Mgr. Eliška Tomíčková, první a dosavadní ředitelka školy.

V dalších letech postupně přibývalo žáků a s nimi přímou úměrou i učitelů a nepedagogických pracovníků. Ti všichni společně postupně přivedli k životu každý koutek rozlehlé školní budovy. Nejvyšší naplněnost školy byla ve školním roce 2001/2002, kdy školu navštěvovalo 935 žáků, vyučovalo se v 37 kmenových třídách a pro žáky prvního stupně bylo otevřeno 5 oddělení školní družiny. V tomto období jsme využívali i učebny v budově soukromého gymnázia, kam jsme umístili šest tříd.

Od postavení budovy školy v roce 1994 se toho zvnějšku mnoho nezměnilo – byla přistavěna kolovna, vyměněny vstupní dveře, okna změnila svou původní barvu z nudné bílé na hravou oranžovou. Pokud ovšem vstoupíte, dýchne na vás atmosféra stále se přetvářejícího živoucího mraveniště, ve kterém má za ty roky každý své místo a nový příchozí většinou během pár dnů naskočí do rozjetého vlaku poznání a poznávání.

Klademe si nemalé cíle

Na základě dlouhodobé koncepce školy se zaměřujeme na rozvoj osobnosti žáka a podporu zejména jazykových dovedností žáků, sportovní aktivity, ekologii, integraci žáků a péči o žáky z kulturně znevýhodněného prostředí. Nedílnou součástí vzdělávání v naší škole se stala interaktivní výuka. Do konce června 2007 jsme vyučovali podle osnov „Základní škola“. Ve školním roce 2007/2008 vstupovali žáci prvního a šestého ročníku do systému nové koncepce školního vzdělávání. V současné době jsou v tomto programu vzděláváni již všichni žáci. Naše škola se ve svém školním vzdělávacím programu zaměřila mimo jiné na podporu ekologie a sportovních aktivit. Stavíme na pozitivním přístupu k žákům, podpoře spolupráce, na vzájemném respektu a poznávání a objevování zákonitostí tohoto světa vlastní tvořivou činností.

Snažíme se o propojení obsahů jednotlivých vzdělávacích oblastí. Naším cílem je vytvářet podnětné školní prostředí, do kterého by dítě chodilo rádo a cítilo se v něm dobře. Žáci mohou své nápady a připomínky k dění ve škole uplatnit při práci ve Školním parlamentu, který na naší škole pracuje už více než deset let. Spolupracuje s vedením školy, spoluorganizuje a zajišťuje různé akce a soutěže. O veškerém dění jsou žáci i rodiče informováni také prostřednictvím webových stránek školy. Tradicí se stala spolupráce s mateřskými školami.

Školní prostředí

Pro výuku využíváme mimo kmenových tříd také čtrnáct kvalitně vybavených odborných učeben (chemie, přírodopisu, fyziky, zeměpisu a dějepisu, kreslírnu, tři učebny cizích jazyků, dvě počítačové učebny, cvičnou kuchyň, učebnu ekologie, pěstitelských prací, učitelskou a žákovskou knihovnu), atrium, skleník, dvě tělocvičny, hřiště a nedaleký skate park s hřištěm na volejbal a basketbal.

Ve čtrnácti třídách a čtyřech odborných učebnách máme interaktivní tabuli, příp. jsou učebny vybaveny dataprojektorem. Místnosti postupně rekonstruujeme, vytváříme tzv. veselé třídy, které jsou barevné a žáci i pedagogové se v nich cítí příjemněji. K dispozici jsou dvě počítačové učebny s bohatou nabídkou výukových programů, které zpestřují výuku v řadě předmětů. Počítače jsou přístupné také ve dvou studovnách, které byly zřízeny v rámci projektu ESF – „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“. Celá škola je propojená lokální počítačovou sítí a připojená k internetu. V odborných učebnách i kabinetech je dostatečné množství učebních pomůcek, výukových materiálů, učebnic, taktéž vybavení audiovizuální technikou je na velmi dobré úrovni.

Chloubou školy je klimatizovaný, kvalitně ozvučený kinosál s počtem cca 120 míst, sloužící k výuce hudební výchovy a pořádání různých kulturních akcí, soutěží, přednášek apod. K relaxaci a odpočinku mohou žáci využívat relaxační místnost s možností hry golfu, atrium školy s pingpongovými stoly a několika golfovými jamkami, posilovnu. Rozšíření nabídky odpočinkových a zábavných činností bylo také podpořeno nákupem koloběžek, bruslí a kol, které jsou využívány jak v tělesné výchově, tak při různých aktivitách mimo vyučování.

Naše škola v bodech

 • podpora aktivity, tvořivosti, sportovních aktivit
 • osobnostní a sociální výchova
 • posilování zdravého klimatu tříd a celé školy
 • nabídka kroužků
 • odpolední „Klubík“
 • speciální pedagog a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • spolupráce s mateřskými školami
 • výuka informatiky od 4. ročníku
 • podpora výuky cizích jazyků – anglický jazyk od 1. ročníku metodou Wow English!
 • výuka druhého cizího jazyka od 7. třídy (němčina, ruština a španělština)
 • hodiny konverzace s rodilým mluvčím anglického jazyka
 • výuka tělesné výchovy rozšířena o sportovní hry, zapojení do projektu „Sport do škol“
 • lyžařské kurzy již od 1. ročníku s možností zapůjčení lyžařské výzbroje a výstroje
 • environmentální výchova
 • úspěšné dlouhodobé projekty (Minimaturity, Pevnost Moravská, Permoníček, Pohár skřítka Dopraváka)
 • odborné učebny, dvě tělocvičny, atrium, skleník, individuální šatní skříňky
 • školní jídelna nabízí možnost výběru ze dvou jídel, stravování žáků s bezlepkovou dietou
 • školní družina v provozu od 6 – 17 h