Speciální pedagog

Školní speciální pedagog

Školní speciální pedagog       

Jméno: Mgr. Ivana Potyková
Kontakt: pracovna: 1. poschodí, pavilon A, dveře č. 3
Tel.: 596 802 542, kl. 58, 602 523 026
e-mail: spec.pedagog@zsmoravska.cz

Konzultační hodiny

Pondělí  13:00 – 14:00
Středa     13:00 – 14:00

Termín konzultace je vhodné si předem domluvit. Speciální pedagog má ve škole pouze 0,6 úvazku.

Školní speciální pedagog na naší škole vykonává činnosti v souladu s Vyhláškou č. 72/2005 Sb.:

 • vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků nadaných
 • zajištění speciálněpedagogické diagnostiky,
 • realizace individuální péče pro děti s obtížemi v dovednostech číst, psát či počítat (po domluvě se zákonnými zástupci)
 • realizace Předmětu speciálně pedagogické péče (pouze na základě doporučení PPP či SPC),
 • odborná spolupráce při vytváření individuálních vzdělávacích plánů, plánů pedagogické podpory
 • spolupráce s učiteli a dalšími odborníky (PPP, SPC, lékaři),
 • spolupráce se zákonnými zástupci žáků.

S čím se můžete na školního speciálního pedagoga obrátit a co Vám může poskytnout:

Žáci mohou vyhledat školního speciálního pedagoga, pokud:

 1. mají potíže v učení,
 2. nejde jim čtení, psaní nebo počítání,
 3. nevědí, jak se doma připravovat, mají pocit, že úsilí neodpovídá výsledkům,
 4. mají potíže se soustředěním či jiné potíže v chování

Rodiče mohou vyhledat školního speciálního pedagoga, pokud jejich dítě má výše uvedené potíže, popř. zvažují vyšetření či již mají zprávu související se vzděláváním od lékaře, psychologa či jiného odborníka.

Školní speciální pedagog může zjistit pomocí pedagogické i speciálně pedagogické diagnostiky aktuální stav žáka a doporučit vhodná opatření na doma, do výuky, popř. s dítětem pracovat v rámci výuky (po domluvě s rodiči a vyučujícím) či po vyučování.

Může také doporučit vyšetření dítěte v Pedagogickou-psychologické poradně či Speciálně pedagogickém centru.

Pedagogové mohou úzce spolupracovat se školním speciálním pedagogem a konzultovat:

 • individuálně výukové a výchovné problémy žáků,
 • volbu vhodných výukových metod a strategií spolu s formou reedukace
 • podporu a pomoc při vytváření i hodnocení individuálních vzdělávacích plánů pro žáky,
 • cílenou formu podpory u jednotlivých žáků ve spolupráci s asistentem pedagoga

Kroužek grafomotoriky:

 • zaměřen pro děti 1. tříd.
 • nácvik správného úchopu psacího náčiní
 • správné sezení
 • správné a zdravé dýchání
 • nácvik uvolňovacích cviků
 • rozvoj zrakového a sluchového vnímání
 • rozvoj prostorové orientace
 • práce s modelovací hmotou

Ke školnímu speciálnímu pedagogovi se žáci dostávají na doporučení učitele, na žádost rodičů i na základě vlastního přání žáka. Školní speciální pedagog pracuje s jednotlivými žáky nebo skupinami žáků.

Poruchy učení

Specifické poruchy učení

– jsou souhrnným označením různorodé skupiny poruch, které se projevují zřetelnými obtížemi při nabývání a užívání takových dovedností, jako je mluvení, porozumění mluvené řeči, čtení, psaní, matematického usuzování nebo počítání (Matějček, 1995).

Předpona dys– znamená rozpor, neúplně rozvinutou funkci.

Dyslexie – specifická porucha čtení – neschopnost naučit se číst běžnými metodami, postihuje rychlost, správnost čtení, porozumění čtenému textu.

Dysgrafie – specifická porucha grafického projevu – zahrnuje celkovou úpravu písemného projevu, osvojování jednotlivých písmen, napodobení tvaru, spojení hlásky s písmenem a řazení písmen.

Dysortografie  – specifická porucha pravopisu – postihuje celkovou oblast gramatiky nebo jen určitých jevů.

Dyskalkuliespecifická porucha matematických dovedností – porucha se týká zvládání základních početních úkonů.

ADHD, ADD – vývojové poruchy pozornosti a chování.

Poruchy autistického spektra– vývojové neuropsychické onemocnění.

 Jak mohou rodiče pomoci svému dítěti?

Akceptovat problém – rodič se učí, co dyslexie (i jiné poruchy) znamená, akceptují, že jejich dítě je dyslektik a jsou připraveni dítěti pomoci.

Vysvětlení dyslexie – rodiče dítěti vysvětlí, že dyslexie nemá nic společného s hloupostí, že s sebou přináší potíže ve čtení, psaní a v jiných předmětech, které lze společně překonat.

Při domácích úkolech dbát na uvolněnou atmosféru – dítě nesmí být pod tlakem, nenutit ho!! Pomoc rodičů musí být dítětem akceptována.

Motivace, sebedůvěra

 • u dítěte musí převládat pocit úspěchu:
 • začít tím, co dítě dobře ovládá,
 • pomalu zvyšovat stupeň náročnosti,
 • uznat píli a snahu (i při špatném výsledku),
 • dítě neustále chválit – uznat i malé pokroky.

Povzbuzení – i při neúspěchu dítě povzbuzovat, společně analyzovat (rozebrat) chyby, promyslet další postupy.

Dítě nepřetěžovat – úkoly rozdělit po malých částech, učební látku přehledně znázornit (berevně vyznačit), raději 5x týdně 10 -15 min, než 1x týdně 1 hodinu.

Stanovení jen krátkodobých cílů – dlouhodobé cíle a plány vzbuzují u dětí strach.

Čtení je důležité – čtení je rozhodujícím základem pro všechny školní předměty.  

Multisenzoriální (vícesmyslový) přístup – zjistit, který smysl dítě při učení upřednostňuje, snaha o zapojení všech smyslů (zrak, sluch, hmat, pohyb, čich i chuť).

PC – programy – využití počítače je velmi motivující (výukové CD chytré dítě – Naslouchej   a hrej si, Slabikář – učíme se číst rychle a zajímavě, Hry pro rozvoj myšlení a řeči, Písmohrátky, Veselá matematika, Soví program, Všeználek, Škola hrou, Diktáty aj.).

Kontakt se školou – vést pravidelné hovory s učiteli, školním speciálním pedagogem: co dítě zvládá, v čem je slabší a co je třeba procvičovat, jaké metody zvolit…

Hry a sport – dát možnost vyniknout v jiných volnočasových aktivitách, umožnit dítěti volnou spontánní hru, dostatek pohybu, procvičit si slovní zásobu – scrabble, slovní kopaná, audiokazety aj.

Dobrá je spoluúčast rodičů na společné činnosti – nejen zadávání úkolů.

Učební techniky

 • vybrat vhodné psací náčiní: měkká tužka (zabránit drápovitému úchopu, tlačení na tužku, anatomický tvarovaný nástavec, pero Tornádo…)
 • využití barev pro optickou podporu (pastelky, zvýrazňovače),
 • zhotovení tabulky nejobtížnějších slov a viditelně pověsit na zeď,
 • využití kartiček s obtížnými slovy,
 • vedení sešitu s obtížnými slovy.

Perspektiva dítěte – zamyslet se včas nad otázkou dalšího studia, volby povolání, být   realističtí.

Jak pomoci dítěti při čtení

Čtení je důležitéčtení je rozhodující základ pro všechny školní předměty.

Pravidelně číst – denně 10 – 15 min.

Čtení po hláskách – obtížná slova číst hlásku po hlásce a za každou hláskou udělat krátkou pauzu.

Využití čtecího okénka – také záložka pomůže, aby dítě četlo správný řádek a nepřeskakovalo, čtecí okénko používat pod vedením dospělé osoby.

Vzbudit zájem o čtení – číst s dítětem obsahově zajímavé knihy psané velkým tiskacím písmem. Střídat se ve čtení – jednu větu (odstavec) dítě, druhou větu rodič. Použít „dublované čtení“ – čte dítě a rodič společně.

Využít „komiksů“, hádanek a vtipů – jsou většinou krátké a motivují děti ke čtení.

Oprava chyb – neopravovat každé chybně přečtené slovo, zaměřit se hlavně na obsah čteného.

Porozumění obsahu – klást otázky k textu, vyprávění obsahu vlastními slovy.

Měření času – při čtení měřit dítěti čas (tajně), dítě nesmí být pod vnějším tlakem. Měření slouží pro zjištění tempa ve čtení.

Radost ze čtení – dělat vše pro to, aby dítě mělo ze čtení radost. Čtení musí být zajímavé a zábavné – pochvala, úspěch, radost, uznání, …

Jak pomoci dítěti při psaní

Nechat vždy volný řádek – pro eventuální opravu chyb a větší přehlednost.

Pokud dítě zpozoruje chybu již během psaní – škrtnout celé slovo a napsat znovu, neškrtat jen jednotlivá písmena.

Nepoužívat plnící pero – je přerušena plynulost psaní, písmo je hůře čitelné. Možnost použití anatomicky tvarovaných nádstavců na tužky nebo pero.

Smysluplný opis – nejdříve nahlas číst po slabikách, později po slovech, po větách, poté napsat zpaměti a hlasitě, později potichu po slabikách (slovech, větách) předříkávat          napsané slovo / větu / text přečíst a porovnat s originálem.

Nácvik diktátu – využít jen známý, procvičený materiál, při čtení textu dítě jen naslouchá a všímá si pohybů mluvidel, nenechat dítě během čtení psát!

„Laufdiktat“ (běžecký diktát) – originál textu (věty, slova) leží na vzdáleném místě od dítěte (v jiném pokoji), dítě k němu běží, přečte, zapamatuje si, běží zpět na místo a přečtené napíše (obzvlášť vhodné pro hyperaktivní děti).

Hledání chyb – musíme trénovat. Dítě pomalu čte napsaný text. Pokud přehlídne chybu, označíme mu nejprve jen řádek, ve kterém má chybně napsané slovo. Jestliže chybu nenajde, poukážeme přímo na chybné slovo.

Jak pomoci dítěti v cizím jazyce

Zajistit doučování pokud rodiče neovládají cizí jazyk, je vhodné si zajistit doučování.

Slovíčkarodič diktuje česky a dítě píše v cizím jazyce, pokud je slovo špatně napsané (např. fonologicky – jak jej slyšíme), ale je zřejmé, o které slovo se jedná – hodnotit pozitivně.

Psaní slovíček – psát v bloku po 5-ti slovíčkách, poté nechat jeden řádek volný a pokračovat.

Učení slovíček –  max. 5 nových slovíček denně, další den zopakovat.

Pomocné techniky

 • mluvit pomalu a zřetelně – bez zkrácenin
 • všechny zkráceniny vždy vysvětlit, podle možností se těmto zkratkám vyhýbat
 • slova se stejným způsobem psaní a stejnou výslovností shrnout do jedné skupiny.

Překlad – text nejprve přeložit slovo od slova – nejen podle smyslu

Výslovnost – dbát na přesnou výslovnost.

Úkoly – velkým písmem, velké vynechávky, přehlednost – pokud možno zvětšit na A3.

Poslech – využití audiokazet, diktafonu.

Vysvětlení jevů v mateřském jazyce – vysvětlením významu slova nebo gramatického jevu v cizím jazyce nemá význam, žáci jsou tím jen přetěžováni a nerozumí tomu.

Práce s učebnicí

 • číst text, přeložit slovo od slova,
 • přečíst instrukce k jednotlivým cvičením a přeložit,
 • podívat se na stránku, kde je vysvětlena gramatika,
 • zdůvodnit, proč úloha byla vyřešena právě tímto způsobem.

Domácí nácvik čtení

Jaké jsou etapy při nácviku čtení?

 • dokonalá znalost probraných písmen – dítě by si mělo písmena automaticky bez delšího váhání vybavovat
 • spojování písmen do slabik
 • spojování slabik do slov, vázané slabikování
 • vázané slabikování přechází k plynulému čtení

Všechny kroky na sebe navazují a není možné některou z etap přeskočit ani uspěchat. Např. pokud dítě nezvládá číst slabiku jako celek, je nutné zaměřit pozornost na znalost písmen, potom znovu procvičujeme čtení slabiky jako celku.

Nácvik písmen

 • ve škole trénujeme postřehováním (ukazuji kartičky a rychle je měním, čteme sborově i jednotlivě)
 • hledejte písmena všude okolo – v písmenkové polévce, časopisech, letácích, v seznamu na nákup…
 • stavějte písmenka z víček od PET lahví, z provázků, vystřihujte, vytrhávejte z papíru – fantazii se meze nekladou

Nácvik čtení slabik

 • první hlásku ve slabice „podržíme“ v puse a zároveň s ním vyslovíme následující hlásku, tím spojíme obě ve slabiku
 • důležité je kvalitní postřehování slabik, kdy dítě danou slabiku přečte automaticky, bez váhání a nutnosti tichého šeptání si jednotlivých písmen
 • pozor na délky slabik – přeháníme
 • ve slabikáři využijte k nácviku housenky se slabikami – děti čtou slabiky napřeskáčku podle vašeho diktátu, např. přečti modrou (červenou…) slabiku, poslední (třetí) slabiku, přečti slabiku, která je hned před/hned za slabikou „ma“ apod.
 • hrajeme na detektivy – hledáme a ukazujeme (ve škole vybarvujeme) slabiky podle diktátu
 • spojujeme slabiky s obrázkem (počáteční slabiky)
 • využijte i procvičování on-line, bezva na trénink postřehování slabik i slov je stránka http://www.naucsecist.cz

Nácvik čtení slov

 • učíme se číst slova po jednotlivých slabikách, je nutné bezchybné a automatické postřehování slabik
 • dítě spojuje čtené slabiky s nepatrnou pauzou  – „čti jako když pomalu mluvíš“
 • dbáme na přesnost čtení, délky slabik je lepší zpočátku přehánět
 • dítě si ukazuje prstem, co právě čte!
 • pro lepší orientaci v textu slabiky můžeme pod slova vyznačit obloučky, označit je barevně nebo využíváme malou mezeru mezi slabikami (má me, ma so).

Další náměty na hry s písmeny, slabikami, slovy:

 • vytleskáváme – členíme slova na slabiky
 • luštíme sluchové hádanky (jakou hlásku slyšíš na začátku, co slyšíš na konci; co začíná na…; hra „slovní fotbal“)
 • poznáváme, jak jdou hlásky ve slově za sebou (hra na robota – překládáme robotí řeč – vyhláskované slovo m-á-m-a = máma; a naopak táta = t-á-t-a)
 • skládací abeceda:
  • sklad a rozklad slabik z písmen – diktujete dětem slabiky, ony je skládají z jednotlivých písmen skládací abecedy nebo diktujete jednotlivá písmena, děti z nich složí slabiku a přečtou ji – můžete využít obrázek vláčku a skládat písmenka do okýnek
  • obměny slabiky – máme slabiku „ma“, jaké písmeno musím vyměnit, abych měl slabiku „me“?
  • vyhledávání dvou slabik, které spolu tvoří slovo – najděte první slabiku např. „ma“ – dítě ji přečte a zkusí doplnit druhou, aby vzniklo slovo např. „lá“

Užitečné odkazy

Spolupracující instituce

 

název

tel. č.

e-mail

adresa

PPP Havířov 597 582 372 havirov@pppkarvina.cz Opletalova 5, Havířov-Šumbark
SPC Karviná 596 314 923 spc.karvina@szmkarvina.cz spc.karvina@seznam.cz Komenského 614/2, Karviná – Nové Město
SVP Karviná 770 143 575   777 738 073 svp.karvina@seznam.cz Vydmuchov 1835/10, Karviná – Fryštát
SPC Ostrava 596 768 131         723 026 353 spc@zskptvajdy.cz Kpt. Vajdy 1a, Ostrava – Zábřeh
SPC Ostrava 595 694 542   602 616 261 spc-sp@deaf-ostrava.cz Spartakovců 1153, Ostrava – Poruba
SPC Frýdek – Místek 558 438 644 spcfm@seznam.cz 28.října 1884, Frýdek – Místek
SPC Opava 553 627 004
731 618 445
ZSHavl@po-msk.cz Havlíčkova 1, Opava

Odkazy na využití webových stránek při procvičování

www.kaminet.cz – pomoc v učení dětem se specifickými poruchami učení, tj.rozvoj vnímání, nápravná cvičení a procvičování v oblasti jazyků – čeština, angličtina.

www.matematika.hrou.cz – hry a příklady pro výuku matematiky online

www.okhelp.cz – pravidla pravopisu, diktáty, zeměpisné hry, matematika, geometrie, fyzika, chemie aj.

www.skolakov.webnode.cz – procvičování Čj, Ma, Prv – Vl 2. – 4.třída

www.e-lili.cz – nový webový portál pro zábavné učení

www.tympanum.cz – audio (namluvené) knihy i povinná četba

www.kralovstvimluvenehoslova.cz – audio knihy

www.rozhlas.cz/ctenarskydenik/portal/ – audio knihy

www.jazyky-bez-barier.cz – program pro usnadnění výuky jazyků nejen pro dyslektiky

www.pripravy.estranky.cz – vzdělávací portál

www.rysava.websnadno.cz – procvičování učiva pro žáky 1. stupně

www.ucimsecist.cz

www.vyukovematerialy.eu