Metodik prevence

Metodik prevence

Metodik prevence: Mgr. František Siska
E-mail: siska.fanda@gmail.com

Konzultační hodiny:

Dle domluvy

Minimální preventivní program vychází z pokynu MŠMT, č. j.: 20 006/2007-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje:

  • užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky) a onemocněníHIV/AIDS a další infekční nemoci související s užíváním návykových látek
  • kriminalitu
  • virtuální drogy a gambling,
  • záškoláctví
  • šikanu a jine násilí, rasismus, xenofobii a intoleranci

Primární prevence se dále zaměřuje na rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech:

  • domácího násilí
  • týrání a zneužívání dětí
  • ohrožování mravní výchovy mládeže
  • poruch příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie)

Jeho cílem je ve spolupráci s rodiči formovat takovou osobnost žáka, která je s ohledem na svůj vek schopná orientovat se v dané problematice, zkoumat ji, ptát se, dělat rozhodnutí, která si bude vážit svého zdraví, bude umět nakládat se svým volným časem a zvládat základní sociální dovednosti.