Výchovný poradce

Výchovný poradce

Jméno: PhDr. Romana Kovářová
E-mail: sekretariat@zsmoravska.cz

Úřední hodiny vždy dle individuální domluvy

Náplň práce výchovného poradce a oblasti působení:

 • kariérového poradenství
 • výchovné problémy žáků
 • metodická a informační činnost

Náplň práce výchovného poradce je stanovena vyhláškou MŠMT ČR č.72/2005 Sb.  o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Novelizace vyhláška č.116/2011Sb.

Přijít můžeš s čímkoli:

 • Nejde ti učení a rád/a bys s ním pohnul/a?
 • Všichni ti nadávají, že se neumíš chovat, a ty se přece snažíš?
 • Všichni se tě ptají, co z tebe bude, a ty to sám/sama nevíš?
 • Bojíš se školy, spolužáků, rodičů, své budoucnosti?
 • Máš pocit, že něco zásadně nezvládáš?
 • Děje se ti něco zlého?
 • Víš o někom, koho druzí trápí, a sám/sama se bojíš zasáhnout?
 • Nebo s jakýmkoli jiným problémem.

Výchovný poradce

 • Řeší problémy týkající se chování žáků, vztahů mezi nimi, vztahů mezi žáky    a učiteli apod.
 • Je k dispozici žákům, pokud potřebují pomoci s potížemi osobního rázu.
 • Pomáhá žákům s výběrem budoucího povolání nebo střední školy.

 

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE

1. Úkoly dlouhodobé

spolupráce s vedením školy

 • společné projednávání závažných kázeňských přestupků žáků
 • společná jednání s rodiči žáků
 • povinnost informovat vedení školy o větším počtu neomluvených hodin

spolupráce s dalšími členy Školského poradenského pracoviště

 • oblast výchovných problémů, kariérového poradenství
 • oblast primární prevence sociálně-patologických jevů

spolupráce se členy pedagogického sboru

 • řešení kázeňských problémů ve spolupráci s třídními učiteli
 • řešení problematiky neomluvených hodin, záškoláctví
 • pomoc při projednávání přestupků žáků proti Školnímu řádu
 • účast na společných jednáních rodič – třídní učitel – VP

spolupráce s rodiči projednávání výchovných problémů

 • kariérové poradenství, přihlášky na SŠ, informace o přijímacím
 • řízení, odvolání na SŠ

spolupráce se zástupci středních škol

 • oblast kariérového poradenství
 • organizace besed vycházejících žáků se zástupci SŠ
 • organizace návštěv vycházejících žáků na středních školách

spolupráce s Úřadem práce

 • oblast kariérového poradenství

spolupráce s Policií ČR, SVP, Pedagogicko-psych. poradnou                                Střediskem výchovné péče, sociálními kurátory OSPOD Magistrátu města Havířova

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE

2. Úkoly krátkodobé

Září – říjen

 • zajišťování publikací a materiálů o středních školách
 • předběžné informace rodičům vycházejících žáků o přijímacím
 • řízení, postupu ve výběru středních škol, informace o důležitých
 • kontaktech při výběru budoucího povolání, o možnostech
 • návštěv Informačního a poradenského střediska při Úřadu práce v Karviné, dnech otevřených dveří na SŠ
 • evidence žáků vycházejících z nižších než devátých ročníků
 • schůzka se členy Školního poradenského pracoviště
 • a domluva na strategii práce ve stávajícím školním roce

listopad

 • kontrola a potvrzování přihlášek na SŠ umělec. zaměření
 • zajišťování dalších materiálů pro vycházející žáky
 • informace a účast na akci Volba povolání v Havířově
 • informace žáků o Dnech otevřených dveří na SŠ
 • spolupráce se středními školami

prosinec

 • podrobnější informace vycházejícím žákům o postupu
 • při podávání přihlášek a přihlašovacích lístků na SŠ
 • organizování setkání zástupců SŠ s rodiči žáků
 • účast na akcích pořádaných středními školami pro všechny vycházející žáky

leden – březen

 • průběžná kontrola vyplňování přihlášek na SŠ
 • vyplňování údajů o prospěchu žáků na přihláškách na SŠ
 • individuální konzultace s rodiči vycházejících žáků
 • organizace návštěv průmyslových podniků v našem okolí

duben – květen

 • práce s přihláškami na další kola přijímacího řízení
 • konzultace s rodiči, pomoc při odesílání odvolání
 • informace rodičům žáků 8. roč. o možnostech IPS při ÚP v Karviné a PPP v Havířově při výběru povolání

červen

 • evidence všech žáků vycházejících na SŠ a výsledků přijetí na jednotlivé střední školy
 • objednávka informač. materiálů pro žáky budoucích 9. roč.

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE

3. Úkoly průběžné

 • evidence neomluvených hodin
 • spolupráce s ostatními pedagogy
 • jednání a konzultace s rodiči a žáky a vedení zápisů z těchto jednání
 • poradenská činnost pro žáky, pro rodiče
 • návrhy řešení konfliktních situací rodič – učitel, žák – učitel, žák – žák
 • spolupráce a korespondence se sociálními kurátory, Policií ČR, pracovníky Probační a mediační služby
 • reakce na podněty žáků, ať už ze schránky důvěry, či jiné
 • účast na akcích pořádaných pro výchovné poradce Pedagogicko-psychologickou poradnou v Havířově, Úřadem práce v Karviné či jinými institucemi.
 • účast na vzdělávacích akcích určených pro výchovné poradce

Přijímací řízení pro školní rok 2022/23

 

Všechny aktuální informace budou žákům sdělovány prostřednictvím TEAMS (Člověk a jeho svět)

Prezentace Informace k přijímacímu řízení

Termíny pro podání přihlášky

do 1. března 2023 pro obory vzdělání bez talentové zkoušky (přihlášky s růžovým, zeleným či hnědým podtiskem)

Kdy se jednotná přijímací zkouška bude konat

Jednotná přijímací zkouška se bude konat v termínech stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Didaktické testy z českého jazyka a literatury a z matematiky se ve školním roce 2022/2023 uskuteční v polovině dubna, náhradní termíny pak v první polovině května.

OBOR VZDĚLÁNÍ 1. ŘÁDNÝ TERMÍN 2. ŘÁDNÝ TERMÍN 1. NÁHRADNÍ TERMÍN 2. NÁHRADNÍ TERMÍN
Čtyřleté obory a obory nástavbového studia 13. dubna 2023 14. dubna 2023 10. května 2023 11. května 2023
Obory šestiletých a osmiletých gymnázií 17. dubna 2023 18. dubna 2023

 

Důležité zdroje a odkazy:

MŠMT ČR (msmt.cz)

Online veletrh středních škol Moravskoslezského kraje (msk.cz)

Jednotná přijímací zkouška (cermat.cz)

www.infoabsolvent.cz

www.atlasskolstvi.cz

www.msk.cz

www.scio.cz

www.cermat.cz

Národní soustava povolání (nsp.cz)

Na jakou práci se hodíš? Test osobnosti (emiero.cz)

 

Vzor odvolání na SŠ:

Odvolání proti nepřijetí na SŠ