Výchovný poradce

Výchovný poradce

Jméno: PhDr. Romana Kovářová
E-mail: sekretariat@zsmoravska.cz

Úřední hodiny vždy dle individuální domluvy

Náplň práce výchovného poradce a oblasti působení:

 • kariérového poradenství
 • výchovné problémy žáků
 • metodická a informační činnost

Náplň práce výchovného poradce je stanovena vyhláškou MŠMT ČR č.72/2005 Sb.  o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Novelizace vyhláška č.116/2011Sb.

Přijít můžeš s čímkoli:

 • Nejde ti učení a rád/a bys s ním pohnul/a?
 • Všichni ti nadávají, že se neumíš chovat, a ty se přece snažíš?
 • Všichni se tě ptají, co z tebe bude, a ty to sám/sama nevíš?
 • Bojíš se školy, spolužáků, rodičů, své budoucnosti?
 • Máš pocit, že něco zásadně nezvládáš?
 • Děje se ti něco zlého?
 • Víš o někom, koho druzí trápí, a sám/sama se bojíš zasáhnout?
 • Nebo s jakýmkoli jiným problémem.

Výchovný poradce

 • Řeší problémy týkající se chování žáků, vztahů mezi nimi, vztahů mezi žáky    a učiteli apod.
 • Je k dispozici žákům, pokud potřebují pomoci s potížemi osobního rázu.
 • Pomáhá žákům s výběrem budoucího povolání nebo střední školy.

 

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE

1. Úkoly dlouhodobé

spolupráce s vedením školy

 • společné projednávání závažných kázeňských přestupků žáků
 • společná jednání s rodiči žáků
 • povinnost informovat vedení školy o větším počtu neomluvených hodin

spolupráce s dalšími členy Školského poradenského pracoviště

 • oblast výchovných problémů, kariérového poradenství
 • oblast primární prevence sociálně-patologických jevů

spolupráce se členy pedagogického sboru

 • řešení kázeňských problémů ve spolupráci s třídními učiteli
 • řešení problematiky neomluvených hodin, záškoláctví
 • pomoc při projednávání přestupků žáků proti Školnímu řádu
 • účast na společných jednáních rodič – třídní učitel – VP

spolupráce s rodiči projednávání výchovných problémů

 • kariérové poradenství, přihlášky na SŠ, informace o přijímacím
 • řízení, odvolání na SŠ

spolupráce se zástupci středních škol

 • oblast kariérového poradenství
 • organizace besed vycházejících žáků se zástupci SŠ
 • organizace návštěv vycházejících žáků na středních školách

spolupráce s Úřadem práce

 • oblast kariérového poradenství

spolupráce s Policií ČR, SVP, Pedagogicko-psych. poradnou                                Střediskem výchovné péče, sociálními kurátory OSPOD Magistrátu města Havířova

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE

2. Úkoly krátkodobé

Září – říjen

 • zajišťování publikací a materiálů o středních školách
 • předběžné informace rodičům vycházejících žáků o přijímacím
 • řízení, postupu ve výběru středních škol, informace o důležitých
 • kontaktech při výběru budoucího povolání, o možnostech
 • návštěv Informačního a poradenského střediska při Úřadu práce v Karviné, dnech otevřených dveří na SŠ
 • evidence žáků vycházejících z nižších než devátých ročníků
 • schůzka se členy Školního poradenského pracoviště
 • a domluva na strategii práce ve stávajícím školním roce

listopad

 • kontrola a potvrzování přihlášek na SŠ umělec. zaměření
 • zajišťování dalších materiálů pro vycházející žáky
 • informace a účast na akci Volba povolání v Havířově
 • informace žáků o Dnech otevřených dveří na SŠ
 • spolupráce se středními školami

prosinec

 • podrobnější informace vycházejícím žákům o postupu
 • při podávání přihlášek a přihlašovacích lístků na SŠ
 • organizování setkání zástupců SŠ s rodiči žáků
 • účast na akcích pořádaných středními školami pro všechny vycházející žáky

leden – březen

 • průběžná kontrola vyplňování přihlášek na SŠ
 • vyplňování údajů o prospěchu žáků na přihláškách na SŠ
 • individuální konzultace s rodiči vycházejících žáků
 • organizace návštěv průmyslových podniků v našem okolí

duben – květen

 • práce s přihláškami na další kola přijímacího řízení
 • konzultace s rodiči, pomoc při odesílání odvolání
 • informace rodičům žáků 8. roč. o možnostech IPS při ÚP v Karviné a PPP v Havířově při výběru povolání

červen

 • evidence všech žáků vycházejících na SŠ a výsledků přijetí na jednotlivé střední školy
 • objednávka informač. materiálů pro žáky budoucích 9. roč.

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE

3. Úkoly průběžné

 • evidence neomluvených hodin
 • spolupráce s ostatními pedagogy
 • jednání a konzultace s rodiči a žáky a vedení zápisů z těchto jednání
 • poradenská činnost pro žáky, pro rodiče
 • návrhy řešení konfliktních situací rodič – učitel, žák – učitel, žák – žák
 • spolupráce a korespondence se sociálními kurátory, Policií ČR, pracovníky Probační a mediační služby
 • reakce na podněty žáků, ať už ze schránky důvěry, či jiné
 • účast na akcích pořádaných pro výchovné poradce Pedagogicko-psychologickou poradnou v Havířově, Úřadem práce v Karviné či jinými institucemi.
 • účast na vzdělávacích akcích určených pro výchovné poradce

Dotazy a odpovědi k přijímacímu řízení pro školní rok 2015/2016

Text ke stažení

Další informace jsou uvedeny na stránkách MŠMT.

Zdroj: MŠMT ČR

Důležité zdroje a odkazy:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

http://www.cermat.cz/prijimaci-rizeni-sl-2015-1404035005.html

http://www.gjb-spgs.cz/ukazky-prijimacich-testu-prijimaci-rizeni-2015-2016-k_392.html

http://www.msmt.cz/uploads/VKav_200/FAQ_prijimaci_181214/otazky_a_odpovedi_prijimaci_2015.doc

www.infoabsolvent.cz

www.atlasskolstvi.cz

www.kraj-moravskoslezsky.cz

www.gwo.cz

www.scio.cz

www.cermat.cz

www.nuv.cz

Ke stažení
Informace k přijímacímu řízení 2017/18