Výuka cizích jazyků

Anglický jazyk

Výuka anglického jazyka probíhá na naší škole již od prvního ročníku, kde se děti seznamují hravou formou se základní slovní zásobou a frázemi. Postupně se přidávají složitější obraty a rozšiřuje se slovní zásoba. Jak na prvním, tak na druhém stupni se hojně využívají obrazové materiály, audiovizuální prostředky, interaktivní tabule a autentické texty. Děti navštěvují specializované učebny.

Spolupracujeme také s evropskými školami z Walesu, Itálie, Španělska, Malty, Dánska a Polska v rámci projektu Comenius, do kterého je škola zapojena již od roku 2010. Děti si vyměňují dopisy s kamarády, se kterými si následně mohou popovídat v cizím jazyce prostřednictvím videokonferencí. Získávají tak znalosti o běžném životě, tradicích a rozdílech evropských zemí.

Pravidelně se účastníme okresního kola Konverzační soutěže v anglickém jazyce a soutěže Jazyky hrou
s velmi dobrými výsledky. Oběma předchází školní kolo konverzační soutěže, které pravidelně absolvuje kolem čtyřiceti žáků ve dvou kategoriích.

Několikátým rokem na naší škole působí v hodinách anglického jazyka a konverzace v anglickém jazyce rodilý mluvčí ze Spojených států amerických – pan Benjamin Helge. Kromě toho bývá přítomen při školním kole konverzační soutěže, kde hodnotí schopnost komunikovat v cizím jazyce, a také během Minimaturit, pokud si žáci zvolí anglický jazyk jako povinně volitelný předmět.

Ve výuce spolupracuje s učitelem jednou týdně. Pomáhá mu s vysvětlováním učiva, kontroluje správnou výslovnost a přináší aktuální informace týkající se reálií anglicky mluvících zemí. Žáci si rozšiřují obzory nejen o nové vědomosti, ale také si vyzkouší, jaké to je použít jazyk v praxi. Pro nás učitele je to velká inspirace a obohacení, čerpáme náměty a nové metody výuky. Pro žáky, kteří se učí anglický jazyk již od první třídy, je to příjemné a užitečné zpestření výuky.

Německý ruský a španělský jazyk

Německý a ruský a španělský jazyk se v současné době vyučují pouze jako volitelný druhý cizí jazyk, a to od sedmého ročníku (žáci si volí buď německý, ruský jazyk, nebo španělský jazyk).