Školní družina

 

skola-9622

Personální složení

Vedoucí vychovatelka: Lenka Slavíková
Vychovatelka: Sylvie Dombrovská
Vychovatel: Bc. Jaroslav Drlík
Vychovatelka: Mgr. Ilona Ryšánková
Vychovatelka: Jana Otisková

Kontakty

Telefon: 596 802 546 (odd. v 1. patře), 596802547 (odd. ve 2. patře)
E-mail: sekretariat@zsmoravska.cz

Provozní doba

Pondělí–pátek   6.00 – 7.40   11.35 – 17.00

skola-9618

O školní družině

Ranní provoz – jeden vychovatel vykonává práci u dětí, s nimi provádí klidné zájmové činnosti, ranní Tv apod.

Odpolední ŠD začíná převzetím dětí od třídních učitelů. Hned po příchodu do oddělení, musí vychovatelé zapsat docházku dětí, převzít omluvenky a seznámit děti s programem na stávající den.

Oběd ve školní jídelně probíhá ukázněně. Děti v tichosti vyčkávají převzetí obědů a dodržují pravidla slušného chování a stolování. Hygiena je prováděna před i po odstravování dětí.

Odpolední odpočinková činnost trvá 20 až 30 min. Děti v této době poslouchají pohádky,
nebo hrají klidné společenské hry.

Odpolední zájmovou činnost, která rozvíjí osobnost dítěte a je všestranně zaměřená
(Pč, Hv, Vv, Dv apod.), provádí vychovatelé obvykle s dětmi do 14.00hod.

Pokud počasí dovolí, je nezbytné zařazovat do denního režimu rovněž pobyt venku. Ten je zaměřen na doplňování poznatků dětí (např. přírodověda, vlastivěda atd.), nebo na rozvoj pohybových dovedností dětí (Tv hry na školním hřišti, či atriu školy). Jedná se o dobu mezi 14. a 15. hodinou. Pokud není dobré počasí, probíhá náhradní činnost v odd. ŠD. V této době děti  navštěvují zájmové kroužky, do kterých byli přihlášeni, uvolnění ze ŠD probíhá na základě písemné žádosti zák. zástupce.

V 15 hod. se každý den rozdělí IV. a III. oddělení do zbývajících oddělení ŠD. Vychovatelé zajistí, aby s přechodem žáků byly předány i informace o jejich odchodech.

Příprava na vyučování se ve ŠD uskutečňuje nejdříve po 1530 hod. Vypracovávat DÚ může vychovatel jen se souhlasem rodičů. Jinak probíhá zábavné procvičování učiva formou didaktických her.
Při všech výchovách, pobytu v přírodě, na hřišti, kulturních akcích dbají děti rad, pokynů
a poučení o bezpečnosti a chování.

Při jakémkoli úrazu dítě toto neprodleně oznámí vychovateli, který dítě ošetří, zapíše do knihy úrazů, popř. kontaktuje rodiče.

Děti dodržují pitný režim. Je k dispozici várnice, ze které si děti nalévají pití do svých lahví.

ŠD v rámci své činnosti může po domluvě využívat i jiné prostory školy (tělocvičnu, hudebnu atd.)

Děti dbají na pořádek a hezké prostředí svých tříd, šetrně zacházejí s hrami, hračkami
a vybavením třídy. Chovají se k sobě kamarádsky, přátelsky, navzájem si radí, pomáhají a respektují. Zdraví všechny dospělé osoby ve škole.

Děti odchází ze školní družiny samostatně do šatny, kde dbají na dodržování pořádku a rychlý odchod ze školy. V době mezi 14.00 – 16.00hod. koná dozor u šaten pověřený pracovník školy.

Všechny svršky by mělo mít dítě podepsané nebo jinak označené pro případ výměny mezi dětmi.

Děti odcházející ze ŠD samy či v doprovodu rodičů a příbuzných, prochází přes vrátnici školy
a dbají o svou bezpečnost.

V situacích, kdy z důvodu organizace školy dojde k přesunu vyučování, mohou ŠD navštívit i děti, které nejsou trvale do ŠD přihlášené. K dočasnému umístění dojde po domluvě mezi ředitelkou školy a vychovatelkou.

V případě závažných důvodů rodičů k umístění dětí ve ŠD v době prázdnin, bude provoz ŠD probíhat v omezeném režimu.

Vyzvedávání dětí

Zákonní zástupci přicházející pro své děti využívají ke kontaktu se ŠD zvonek u hlavních dveří (zvonek v levé řadě dole, do mikrofonu hovořte velmi zblízka).

Představí se, nahlásí jméno dítěte, třídu a vyčkají jeho příchodu.

Žáky přípravné a 1. třídy si během prvních dvou měsíců školního roku (září, říjen) zákonní zástupci osobně vyzvednou přímo v jednotlivých odděleních ŠD, kdy se po vstupu do školy nejprve na vrátnici zapíší do knihy návštěv.

V době od 14 – 15 h jsou upřednostňovány pohybové aktivity a zájmová činnost (vycházky, hřiště, les, atrium, tělocvična…), kdy opouštíme prostory ŠD (obzvláště v zimě je nutné vhodné oblečení do sněhu). V tuto dobu není možné ŠD kontaktovat prostřednictvím zvonku u hlavních dveří, děti si proto vyzvedávejte do 14 h a pak až po 15. h.

skola-9609

Termíny a způsob úhrady školného za pobyt dítěte ve školní družině

Poplatek činí 200,- Kč měsíčně na dítě a musí být uhrazen ve dvou splátkách, první do konce srpna (období září-prosinec, tj. 800 Kč) a druhá do konce prosince (období leden – červen, tj.  1 200 Kč ).

Způsob úhrady:

a) Školné za docházku do ŠD hradí plátce bezhotovostně na účet školy KB 27 – 2888870277/0100 trvalým příkazem, variabilní symbol je rodné číslo dítěte. Zákonní zástupci souhlasí s užitím RČ k identifikaci plateb za ŠD ekonomkou školy.

b) V případě, že školné nebude uhrazeno do konce srpna a následně pak do konce prosince, bude žák ze školní družiny vyřazen. Vyřazení žáka schválí ředitelka školy na základě návrhu pověřené vychovatelky, která o tomto zákonného zástupce žáka písemně uvědomí do 5 pracovních dnů.

c) Oznámení o přerušení docházky žáka do ŠD je zákonný zástupce povinen učinit písemně na základě odhlášky s tím, že za již započatý měsíc docházky se úplata nevrací.

Dokumenty ke stažení
Organizace ŠD Uvolněnka pro odchod ze ŠD
Řád ŠD Přihlašovací lístek do ŠD
Školní vzdělávací program ŠD