Školní jídelna

Zobrazit jídelní lístek na celý týden

Školní jídelna

Vedoucí ŠJ: Ing. Lýdia Lančová
Telefon: 596 828 705
Šéfkuchař:  Daniel Červenka

Kancelář školní jídelny

Kancelář: Petra Tarinová
Telefon: 596 884 555, 722 974 571
E-mail: sjidelna@zsmoravska.cz
Číslo účtu: 27-2886130267/0100

Objednávání a výběr obědů: www.strava.cz

Úřední hodiny kanceláře ŠJ

Pondělí – pátek  11:00 – 13:30

Cizí strávníci a rodiče, kteří přijdou do kanceláře ŠJ vchodem pro cizí strávníky, budou Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ pouštěni do kanceláře po zazvonění na účetní jídelny.

Výdej obědů

Pondělí – pátek  11:00 – 11:30
pro cizí strávníky ke konzumaci v jídelně a do nosičů

Pondělí – pátek  11:40 – 14:00
pro žáky a zaměstnance školy ke konzumaci v jídelně

Odhlašování obědů

 • přes internet
 • během výdeje obědů na počítači umístěném v jídelně (pouze pro strávníky ŠJ Moravská)
 • osobně v kanceláři prodeje obědů (11:00 – 12:30)
 • telefonicky – 596 884 555 (11:00 – 12:30)

ODHLAŠOVÁNÍ a jiné ZMĚNY provádějte nejpozději DEN PŘEDEM DO 12:30.

Ceny

Věková kategorie Cena oběda Plná cena s dopravou Plná cena bez dopravy
žáci do 6 let 26,- Kč 60,- Kč 57,- Kč
žáci 7 – 10 let 32,- Kč 66,- Kč 63,- Kč
žáci 11 – 14 let 35,- Kč 69,- Kč 66,- Kč
žáci nad 15 let 37,- Kč 71,- Kč 68,- Kč
cizí strávníci 77,- Kč 74,- Kč

Ceny jsou platné od 1. 9. 2022. 

 

 • Žáci jsou zařazováni do věkových, a tedy i cenových skupin podle toho, kolika let dosáhnou v daném školním roce.
  Např.: školní rok 2016/2017, dítě bude mít v červnu 2017 11 let, školní rok 2016/2017 trvá od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017, dítě je tedy od 1. 9. 2016 ve věkové a cenové kategorii 11 – 14 let.

Platby

Školní jídelna Moravská má zavedený automatizovaný systém úhrady a výdeje stravy. Identifikace strávníků je prováděna pomocí čipů. Cena čipu je 130,- Kč. Pokud ho strávník nepoškodí nebo neztratí, je platný po celou dobu stravování, v opačném případě si zakoupí nový. Čip je nepřenosný na jiného strávníka. Po ukončení stravování bude za nepoškozený čip částka 130,- Kč vrácena.

V návaznosti na automatizovaný systém úhrady a výdeje stravy má ŠJ zaveden bezhotovostní platební styk. Způsobů placení stravného je více, např. převodním příkazem z vašeho účtu na účet ŠJ, pomocí internetového bankovnictví nebo v hotovosti přímo u přepážky v KB (upozorňujeme, že KB si účtuje poplatek 70,- Kč za každou úhradu). Nejpohodlnější pro vás bude, zvolíte-li placení stravného inkasním způsobem.

 • Zřídíte si u své banky příkaz k povolení inkasa ve prospěch příjemce platby – číslo účtu ŠJ je 27-2886130267/0100. Variabilní symbol na požádání vydá ŠJ Moravská – tento údaj vyžadují jen některé peněžní ústavy.
 • Předáte ŠJ potřebné údaje – nejpozději do 10. dne v měsíci, aby vás ŠJ mohla zařadit do seznamu inkasních srážek.

Strávníci, kteří nezřídí příkaz k povolení inkasa stravného a chtějí úhradu stravného provádět jiným způsobem, musí vždy uvádět variabilní symbol, který jim na požádání vydá ŠJ Moravská. Jedná se o evidenční číslo strávníka.

Úhradu stravného jiným než inkasním způsobem proveďte nejpozději 20. dne předcházejícího měsíce. Pokud zaplatíte stravné po termínu, obědy již nepřihlašujeme, strávník si je musí přihlásit sám pomocí internetu.

Stravování v době nemoci

Pokud strávník (zákonný zástupce) přihlášenou stravu neodhlásil, může ji vyzvednout do nosiče jídel pouze první den žákovy nepřítomnosti ve škole, za podmínek určených školní jídelnou v souladu s právními a hygienickými předpisy, kterými je školní jídelna povinna se ze zákona řídit (MZ č. 258/2000 Sb., zákon č. 274/2003 Sb., vyhláška MZ č. 602/2006 Sb., MŠMT č. 107/2005 Sb., nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin).

Zákon MŠMT č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) § 119 – v zařízeních školního stravování se uskutečňuje školní stravování dětí, žáků a studentů v době jejich pobytu ve škole –školní jídelna stravuje žáky za zvýhodněnou cenu stravného (do ceny oběda zahrnujeme pouze náklady na potraviny), pokud si rodiče (zákonní zástupci žáků) přejí stravu odebírat, i když žák není ve škole přítomen, bude ŠJ účtovat žákům cenu oběda v plných nákladech, které se skládají z nákladů na potraviny, nákladů na věcnou a osobní režii. Plné náklady na oběd budou účtovány i těm žákům (zákonným zástupcům žáků), kteří v době nepřítomnosti ve škole obědy neodhlásili a nevyzvedli.

Ukončení stravování

V případě ukončení stravování, ukončení školní docházky nebo přechodu na jinou školu, na kterou školní jídelna stravu nedováží, je nutné:

 • tuto skutečnost bezodkladně písemně oznámit školní jídelně
 • zrušit příkaz k povolení inkasa na svém účtu
 • informovat se o zůstatku stravného, a případný přeplatek si vyzvednout v kanceláři školní jídelny a současně vrátit nepoškozený funkční čip

Stravovací služby pro děti cizinců

Stravovací služby pro děti cizinců se řídí Vnitřní směrnicí k stanovení výše úplaty za školské služby pro děti cizinců č. 12a/2006 vydanou ředitelkou Základní školy Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace, ze které vyplývá, že tito žáci školy se stravují za stejných podmínek, tedy i za cenu obědů jako děti občanů České republiky.

Neodhlášená strava = vyzvednutá strava

Neodhlášená a nevyzvednutá strava propadá, strávník nemá nárok na věcnou ani finanční náhradu neodebrané stravy.

Seznam alergenů

Dle legislativy EU a ČR jsou od 13. 12. 2014 stanoveny specifické požadavky na označování alergenů u výrobků a jídel ve veřejném stravování. Týkají se tedy také naší školní jídelny. Alergeny jsou přirozeně se vyskytující látky, které mohou u přecitlivělých jedinců způsobit nepřiměřenou reakci imunitního systému (tzv. alergickou reakci), která může vyústit až v anafylaktický šok. Tyto potraviny či složky potravin se však neuplatňují u běžné populace a nemají vliv na zdravotní stav, mohou být bez obav konzumovány. Mezi potravinové alergeny patří celá řada potravin, Evropská unie však specifikovala 14 hlavních potenciálních alergenů, které podléhají legislativnímu značení. Školní jídelna je povinna „jasně a zřetelně označit alergenní složky“, které jsou přeneseny z receptur a ingrediencí použitých při výrobě jednotlivých pokrmů. Toto označení není povinné, pokud název, pod kterým je potravina podávána, jednoznačně odkazuje na tuto alergenní složku, např. celerová polévka. Označení alergenů školní jídelnou plní pouze funkci informační, stejně jako je tomu u každé výrobce potravin a pokrmů. Má za úkol dostatečným způsobem informovat strávníka o přítomnosti alergenní složky v potravině. Nebude brán zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků – tuto skutečnost si musí každý strávník nebo zákonný zástupce uhlídat sám. Školní stravování zajišťuje stravování dětí, žáků a studentů podle jednotlivých věkových kategorií a výživových požadavků, a nelze se při velkém počtu strávníků věnovat jednotlivcům s přecitlivělostí na některý alergen a tento při přípravě pokrmů eliminovat.

Dokumenty ke stažení
Provozní řád ŠJ Výběr obědů
Informace ŠJ pro strávníky Přihláška ke stravování
Nutriční doporučení
Ministerstva zdravotnictví ČR
Seznam alergenů
Výběr obědů pomocí internetu Informace pro strávníky MŠ