Písemná výzva k podání nabídky v poptávkovém řízení a k prokázání kvalifikace

Vyhodnocení výběrového řízení

Dne 20. listopadu 2023 proběhlo výběrové řízení „VZ/01/ZŠMOR/23“ – dodání 72 kusů šestidveřových kovových šatních skříní a jednoho kusu skříňky na cennosti.  Výběrové řízení bylo zahájeno v 7.45 hod. v místnosti č. 2 – ředitelna ZŠ Moravská za účasti výběrové komise ve složení: Mgr. Marcela Sasynová, Ing. Jana Galušková, Mgr. Ivo Rotter, Ing.  Libor Gavlas, Mgr. Jana Feberová.

Smlouva o nákupu 72 kusů šestidveřových kovových šatních skříní a jednoho kusu skříňky na cennosti bude podepsána se společností Baar Group s.r.o.se sídlem Hradská 506, 747 64 Velká Polom

Společnost Baar Group s.r.o. (IČO: 06745342) splnila veškeré body v předmětu veřejné zakázky a kritéria hodnocení nabídek. Členy výběrové komise byla vyhodnocena jako vítěz výběrového řízení.

Nabídková cena díla včetně DPH činí 712 556,-Kč. Cena díla bude uhrazena z investičního fondu ZŠ.


Základní škola a Mateřská škola Havířov-Šumbark Moravská, příspěvková organizace Vás jako případného zájemce o níže uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu, zadávanou v poptávkovém řízení, tímto vyzývá k podání nabídky a k prokázání kvalifikace.

Identifikační údaje veřejného zadavatele

Základní škola a Mateřská škola Havířov-Šumbark Moravská, příspěvková organizace

Sídlo: Moravská 29/497, 736 01 Havířov-Šumbark

IČ: 70958131

DIČ:CZ70958131

e-mail: sekretariat@zsmoravska.cz

tel: 596 802 541, 596 802 542

Zastoupena: Mgr. Marcelou Sasynovou, ředitelkou školy

Název  veřejné zakázky Nákup 73 šestidveřových kovových šatních skříněk se svařovanou konstrukcí
Spisové číslo VZ VZ/01/ZŠMOR/23
Druh veřejné zakázky Poptávkové řízení do 1 000 000,-Kč (bez DPH) na veřejnou zakázku malého  rozsahu
Předmět veřejné zakázky

Předmětem tohoto poptávkového řízení je dodáni 72 kusů šestidveřových kovových šatních skříněk se svařovanou konstrukcí a 1 kusu skříňky na cennosti včetně 432 kusů mechanických kódových zámků a jednoho elektronického čipového zámku včetně dopravy do místa plnění

 • Počet oddělení (dvířek) : 6, výška 1800 x šířka 900 x hloubka 500 mm.
 • Vybavení: tyč s háčky, samolepící štítek na jméno.
 • Tloušťka plechu 0,5mm. Výztuha dveří po celé délce po obou stranách dveří (zabraňuje vylomení dveří pro neoprávněné vniknutí do skříňky).
 • Zábrana v korpusu pro protlačení dveří do skříňky. Vnitřní uchycení dveří do korpusu + zajištění šroubem se „stop“ maticí. Otvory v korpusu pro možnost sešroubování skříní do nekonečných řad, ale i ke zdi.
 • Sokl přizpůsobený k možnosti přídavného vyššího soklu nebo nožiček a to i po dodání skříněk (sokl a nožičky je příslušenství ke skříni).
 • Možnost přidání podlavičky pod šatní skříň a to i po dodání skříněk (podlavička je příslušenství ke skříni). Možnost přidání šikmé stříšky na šatní skříň (stříška je příslušenství ke skříni).
 • 1 skříňka na cennosti o rozměrech 400x400x15 cm s dvířky, vyrobená z laminované dřevotřísky. 3 ks háček pro zavěšení klíčů, 1 ks polička.
  Mechanické kódové zámky – 432 kusů – parametry:
 • zámek podporuje privátní provozní režim (neboli režim pevně přidělené skříňky). Zámek disponuje čtyřmi číselnými kotoučky (9999 různých kombinací).
  Povrchová úprava: prášková barva
  Antivandal provedení:
 • zámek je vhodný do exponovaných prostor
 • zámek je odolný vůči hrubému zacházení
 • tělo zámku a kotoučky s číslicemi jsou vyrobeny z tlakově odlévaného zinku
 • vnitřní komponenty jsou z oceli a tlakově odlévaného zinku
 • jednobodová ocelová závora v síle 3 mm
 • zámek je vybaven systémem hlavního klíče, který slouží k nouzovému otevření zámku a umožňuje vysunutí celé čelní konzole s číselnými kotoučky a následné odečtení naposledy uloženého uživatelského kódu
 • zámek disponuje masivní rukojetí, kterou je možné otevírat i dveře větších formátů a vyšší hmotnosti.

Elektronický čipový zámek 1 kus – parametry:

 • možností přístupu více uživatelů.
 • Kovový čelní (čtecí) díl – každý uživatel má možnost výběru: otisk prstu, kód nebo čip.
 • Zámek slouží zároveň jako madlo
 • Zámek je off-line na 3 ks AA baterie. Indikace slabých baterií, alarm při násilném vyhmátnutí střelky
 • Instalace do dvířek skříňky na cennosti

Konektor pro připojení externího zdroje v případě úplného vybití baterií.

Datum vyhlášení veřejné zakázky 4. října 2023
Poskytnutí zálohy Ne
Dílčí plnění Ne
Jiná ujednání

Nepřípustná společná účast dodavatelů

Záruka minimálně 24 měsíců

Termín dokončení nejpozději do 14 dnů od data zveřejnění smlouvy v registru smluv.

Předpokládaný termín plnění VZ – do 30. listopadu 2023

 

 

Kontaktní údaje pro podání žádosti o

dodatečné informace

Mgr. Marcela Sasynová

tel. č.: 596 802 541, 608755445

adresa: Základní škola a Mateřská škola Havířov-Šumbark Moravská, příspěvková organizace

Mgr. Marcela Sasynová

Moravská 29/497, 736 01 Havířov-Šumbark

e-mail: sekretariat@zsmoravska.cz

Lhůta pro podání nabídek Nabídky je dodavatel povinen doručit nejpozději do 18. října 2023 do 12.00 hodin.
Místo podání nabídek Sekretariát Základní školy Havířov- Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace, a to od 8. do 13.00 hod.
Způsob podání nabídky

Dodavatel je povinen podat nabídku písemně.

Cenovou nabídku, podepsanou oprávněnou osobou, včetně dokladů prokazujících oprávnění k realizaci prodeje, doručené v zalepené obálce nadepsané:

VZ/01/ZŠMOR/23 –  NEOTVÍRAT

„ Dodání šatních skříní“

Obálka musí být uzavřena a opatřena razítkem uchazeče na přelepu.

Způsob hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny podle hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena. Hodnotí se celková nabídková cena včetně dopravy (uvedená v Kč včetně DPH).

Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci zakázky, včetně všech souvisejících nákladů (dopravné, balné,  poštovné apod.).

Základní kvalifikační předpoklady V rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to čestné prohlášení ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky.
Předpoklady pro realizaci předmětu nabídky
 • základní způsobilost v rozsahu ust. § odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to čestné prohlášení ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky
 • výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud  jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky
 • doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují
 • čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku
 • fotografie a produktový list v českém jazyce prokazující splnění technických parametrů požadovaného předmětů plnění
Upozornění Uchazeč, který nedoloží požadované kvalifikační předpoklady, bude z veřejné zakázky vyloučen.
Závěrečné ustanovení
 • včas doručené nabídky se stávají majetkem zadavatele a zájemci nemají nárok na úhradu nákladů souvisejících s jejich nabídkou v tomto poptávkovém řízení
 • zadavatel si vyhrazuje právo na změnu zadávacích podmínek, na doplnění zadávacích podmínek, na zrušení řízení, a příp. další jednání o nabídkách
 • zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení do doby uzavření smlouvy o dílo. Zadavatel není povinen sdělovat důvody takového rozhodnutí.
Zveřejnění výzvy webové stránky základní školy- www.zsmoravska.cz

V Havířově 4. 10. 2023                                 Mgr. Marcela Sasynová, ředitelka školy

Písemná výzva k podání nabídky v poptávkovém řízení a k prokázání kvalifikace .pdf

Písemná výzva k podání nabídky v poptávkovém řízení a k prokázání kvalifikace .doc