„ŠABLONY PRO ZŠ I“, S REG. Č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003331 je spolufinancován Evropskou unií.

Ve školním roce 2016/2017 se naše ZŠ zapojila do projektu „Šablony pro ZŠ I.“, který je podporován MŠMT a spolufinancován Evropskou unií v rámci „Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání“ – zlepšení vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.
Zvolili jsme aktivitu: II/1.2. Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ.
Cílem této podpory je poskytnout dočasnou personální podporu školního speciálního pedagoga základním školám, které začleňují do kolektivu minimálně tři žáky s potřebou podpůrných opatření.
Speciální pedagog diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby žáků a pomáhá vytvářet podmínky pro úspěšnou integraci žáků.
Aktivita bude realizována po dobu 24 po sobě jdoucích měsíců.